Χάλκη

Log in

Accommodation

1
Session May - October
Persons 43
Location Halki, Dodecanese
Marina Castellana Resort
Session ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Persons 2 - 4
Location ΧΑΛΚΗ