ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

23 Μαρτίου, 2021 13:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ                                                                              Χάλκη, 10/02/2021

Ταχ. Δ/νση: Νήσος Χάλκη Δωδ/σου                             Αριθμ. Πρωτ.: -375-

Ταχ. Κώδικας: 85110

FAX: 2246045330

Τηλέφωνο: 2246360209

EMAIL: info@dimoschalkis.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021).
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 8. Την υπ’ αριθμ. 100/13-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χάλκης, με θέμα 1ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020».
 9. Την υπ’ αριθμ. 66/20-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χάλκης, με θέμα 1ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020».
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54492/24-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Χάλκης ανταποδοτικού χαρακτήρα»,  προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 11. Την υπ’ αριθμ. 92598/30-12-2020 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης δεκαέξι (16)συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού».
 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 336/4-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 13. Την υπ’ αριθμ. 2/5-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χάλκης, με θέμα 2ο: «Έγκριση σύναψης έξι (6) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το Δήμο Χάλκης».
 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χάλκης (ΦΕΚ 2599/Β΄/7-11-2011), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1554/Β΄/8-5-2012 και ΦΕΚ 1984/Β΄/19-6-2012) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 293/3-2-2021 βεβαίωση του Δημάρχου Χάλκης περί κενών θέσεων.
 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 678/5-3-2021 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαφάνειας του Δήμου Χάλκης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χάλκης, που εδρεύει στη Χάλκη Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δήμος ΧάλκηςΧάλκη Ν. ΔωδεκανήσουΥΕ Εργατών Καθαριότητας8 μήνες6

-Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

-Για την ειδικότητα της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και κεφάλαιο ΙΙ ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία μας και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Χάλκης υπόψη κ. Μαρίας Χειμωνέττου πληροφορίες στο τηλ. 2246360209 εντός προθεσμίας 10ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα του Δήμου Χάλκης εφόσον η ανάρτησης της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994). Το πλήρες κείμενο ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Χάλκης, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

                                                  Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης